Hanoitourist công bố chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024

02/04/2024 11:31
Chia sẻ qua:
(Hanoitourist) - Tổng công ty Du lịch Hà Nội công bố Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 cho Công ty mẹ - Tổng Công ty Du lịch Hà Nội - Công ty TNHH.

(Hanoitourist) - Tổng công ty Du lịch Hà Nội công bố Quyết định về việc giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 cho Công ty mẹ - Tổng Công ty Du lịch Hà Nội - Công ty TNHH.

https://drive.google.com/drive/folders/1V5DVaog1_56npRbLQyVHh13Kx1CqCFsR?usp=sharing