Hanoitourist công bố BCTC 2023

01/04/2024 11:18
Chia sẻ qua:
(Hanoitourist) - Tổng công ty Du lịch Hà Nội công bố Báo cáo Tài chính Tổng hợp đã được kiểm toán và Báo cáo Tài chính Hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

(Hanoitourist) - Tổng công ty Du lịch Hà Nội công bố Báo cáo Tài chính Tổng hợp đã được kiểm toán và Báo cáo Tài chính Hợp nhất đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2023.

https://drive.google.com/drive/folders/1_pMi1CglMvDAxCnBjpgWUQP206sPlEsP?usp=sharing

 

Đặng Tuấn Minh/Phòng ĐT&PT