Tổng công ty Du lịch Hà Nội công bố thông tin theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ

07/10/2022 15:07
Chia sẻ qua:

 Tổng công ty Du lịch Hà Nội công bố thông tin theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP ngày 01/04/2021 của Chính phủ: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1mYh70CirRY1Mv-R8zP0wylAWIcPlnzxh

 

 

.